maanantai 25. kesäkuuta 2018

Hautaustoimen lainsäädäntöä

 
Nyt siirrytään hieman raskaaseen aiheeseen, mihin kuitenkin ollut selvä kysyntä hautausmaallakävijöiden joukossa.
 
Seuraavaksi:
 
Seuraavat näkökannat edustavat omiani. Lain tulkitseminen perustuu henkilöhaastatteluihin / lakiin ja oikeustoimitapauksiin. Jos olet vastaavassa tilanteessa oman seurakuntasi kohdalla konsultoithan asiasta ensisijaisesti paikallisen seurakuntasi vastaavaa viranhaltijaa. 
 
Ennakkoilmoituksen jälkeen voidaan jatkaa.
 
Millainen hautapaikka on asianmukaisesti hoidettu ja mikä on seurakunnan hoitosopimusten vaadittava hoitotaso ?
 
Tämä on kesäaikana yksi yleisimmin kuultuja kysymyksiä. 
 
Hautainhoidon taso määritellään kirkkolain 17 luvun 5§:ssä ”Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Kirkkovaltuusto voi kuitenkin päättää, että seurakunnan kustannuksella huolehditaan hautausmaalla tai sen osalla olevien hautojen perushoidosta. Milloin hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella.”
 
Nyt edellä huomaa erityisesti korostettu kohta. 
 
Kun laki määrittelee hoidon hyvinkin väljästi jää tulkintavara pitkälti vastaavalla viranhaltijalle. Tämä koskee yhtälailla hautaa mikä on seurakunnan hoidossa tai omaisten omassa hoidossa. 
 
Mikäli omaisten hoidossa oleva hautapaikka kuulutetaan hoitamattomuuden perusteella niistä kerätään kuvallinen tieto päätöksentekoa varten ja päätöksenteon tueksi.
 
Lopulta hoito on hyvin pitkälti näkemys kysymyksiä. 
 
Halutessansa hautapaikan omaisella on mahdollisuus seurakunnankin hoitotaso ja maksuvastaavuus kyseenalaistaa kirkkoneuvostolle 
 
Kirkkolaki 17 luku 6 §
 
6 § Erimielisyyden ratkaiseminen 
 
Kirkkoneuvosto ratkaisee erimielisyyden hautaoikeudesta, hautaoikeuden haltijasta, siitä, keitä hautaan voidaan haudata, haudan haltijan velvollisuuksista tai muusta hautaa tai hautaamista koskevasta asiasta, jollei toisin ole säädetty. ”
 
Seurakunnan hoidossa olevan hautapaikan hoitotason erimielisyyden ratkaiseminen on kuitenkin problemaattista. Seurakunnan hautainhoidon maksaminen on vapaaehtoista jolloin tyytymätön voi hakea sopimuksen irtisanomista ja maksun korvaamista. 
 
Omainen kuitenkin voi saattaa asian kirkkoneuvostolle siten, että kyseenalaistaa seurakunnan hoidon tason yleisellä tasolla ja kokonaisuutena. 
 
Mikä on hautapaikan haltijan rooli ?
 
Monesti hautapaikan haltijan rooli käsitetään väärin. Yleinen käsitys hautapaikan haltijasta on haudan omistaja. Hautapaikan haltija on kuitenkin pikemminkin haudan vastuuhenkilö.
 
Haudan haltijan velvollisuudet on lueteltu pääasiallisesti kirkkolain 17 luvun 3 §:ssä
 
”Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään. 
 
Hautaoikeuden haltijasta ja siitä, keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa.”
 
Hautaoikeuden haltija päättää tietyiltä osin keitä hautaan voidaan haudata Kirkkolain 17 luvun 4§:n mukaisesti.
 
4 § 
 
Hautaamisjärjestys 
 
Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata, ole sovittu 3 §:n 1 momentin mukaisesti, hautaan saadaan ensisijaisesti haudata vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso. Jollei tällaista sukulaista ole tai jos hautaoikeuden haltija siihen suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä näiden kaikkien puolisot. Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen syy. 
 
Miten saan hautapaikan varattua ennakkoon ?
 
Hautaustoimen viranhaltija voi myöntää hautapaikan vain kuoleman tapauksen yhteydessä. Ennakkoon hautapaikkaa voi hakea kattavilla perusteluilla seurakunnan Kirkkoneuvostolta.
 
Hautausmaan puu kallistaa hautakiveämme. Maksaako seurakunta kiven oikaisun ? / Kaadetaanko puu ?
 
Lähtökohtana on että ”luonnollisista” syistä johtuva kiven kallistuma on omaisen kustannettava. Tuolloin puiden juuristo tulee poistaa pohjakiven alta parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.
 
Seurakunta oikaisee hautamuistomerkin mikäli:
 
  • Hautakivi on palkkialueella
     
     
  • Hautakivi on kallistunut / kaatunut seurakunnan toiminnan seurauksena (työkone vahinko / maanrakennustyöt etc.)  • Hautakivi on kallistunut viereisen arkkuhautauksen seuraamuksena. Seurakuntapuutarhuri arvioi oikaisut tapauskohtaisesti.
 
Miten saan hautapaikan kirkon läheltä ?
Seurakunta luovuttaa tiettyjen ehtojen täyttyessä hautapaikan Kirkkohautausmaalta. Seurakunnalla ei ole velvollisuutta luovuttaa hautapaikkaa omaisen tahtomasta paikasta. Hautapaikka luovutetaan viranhaltijan parhaaksi katsomalta paikalta jossa ensisijaisesti huomioidaan hautapaikan saavutettavuus.

Olen erimielinen päätöksestä. Minne voin edetä ja miten?
Vaikkakin viranhaltijan ratkaisuvalta on laaja ei se kuitenkaan ole viimeinen. Halutessansa omaisen on mahdollista viedä asia kirkkoneuvoston käsiteltäväksi kirkkolain 17 luvun 6§:n mukaisesti.
Kiitos ja myöhemmin lisää
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti